Tourism Photography / Turistična fotografija - Slovenia Wedding Photographer
Poročna fotografinja, foto ture, organizacija porok. Wedding photogrpahy, phototours, wedding planning.
Poročna fotografija Bohinj, wedding photography, boudoir fotografija, photo tours
15547
post-template-default,single,single-post,postid-15547,single-format-standard,wp-custom-logo,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.8.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Tourism Photography / Turistična fotografija


Narrating a tale through tourism photography entails capturing not just how a space appears, but primarily how it evokes emotions. That’s the essence of excellent tourism photography.”


“Pripovedovanje zgodbe skozi turistično fotografijo vključuje zajemanje ne le tega, kako prostor izgleda, ampak predvsem to, kako vzbuja čustva. To je bistvo odlične turistične fotografije.”

Tourism Photography / Turistična fotografija


The typical accommodation seeker often bypasses descriptions, making decisions based on the initial five photos you showcase.

Povprečen iskalec nastanitev ne bere opisov. Za vas se odloči glede na prvih pet fotografij, s katerimi se predstavite.

Over the span of a decade in architectural photography, collaborating with renowned hotels like LifeClass and Bernardin Portorož, and managing my own property rentals, I’ve acquired comprehensive insights into the essential elements of visual presentation.

V desetih letih arhitekturne fotografije, med drugim v sodelovanju večjimi hoteli, kot sta LifeClass in Bernardin Portorož, ter oddajanju svoje nepremičnine, sem se naučila vse, kar je vedeti o tem kaj je zares pomembno pri vizualni predstavitvi.


I recognize that stunning photos serve as the initial and crucial point of contact with prospective guests. Through compelling and representative images, you can elevate the value of your accommodations and evoke a sense of ambiance for guests even before their arrival—particularly during off-peak seasons.

Zavedam se, da so čudovite fotografije prvi in najpomembnejši stik s potencialnimi gosti. Kvalitetne in reprezentativne fotografije vplivajo na ceno vaše nočitve in gostu pričarate vzdušje vaših nastanitev že pri rezervaciji – predvsem izven glavne sezone.

Vila Alice arhitekturna fotografija architectural photography interior
Vila Alice arhitekturna fotografija architectural photography interior
Vila Alice arhitekturna fotografija architectural photography interior

My approach.
Moj pristop.

Realistic images
My approach to photography is grounded in realism—I capture spaces as they truly exist. The ambiance of each room is meticulously crafted through thoughtful arrangement, decoration, lighting, and choice of accessories, such as carefully selected bedding.

Realnost fotografij
Moj pristop k fotografiji temelji na resničnem izgledu – prostore zajemam takšne, kot resnično obstajajo. Ambient vsake sobe je nato natančno pripravljen s premišljeno ureditvijo, dekoracijo, osvetlitvijo in izbiro dodatkov, kot je skrbno izbrana posteljnina.

Individual Aproach
Each space possesses its unique narrative and energy. My utmost priority is to give dedicated attention to each room individually. I place great importance on understanding the client’s preferences and strive to incorporate them into the final product to the best of my ability.

Individiualen pristop
Vsak prostor ima svojo edinstveno pripoved in energijo. Moja prednostna naloga je posvetiti pozornost vsaki sobi posebej. Velik pomen dajem razumevanju strankinih preferenc in si jih prizadevam po svojih najboljših močeh vključiti v končni izdelek.

Collaborative Photo Shoot Preparation
Prior to the photo shoot, we engage in thorough preparation. I am readily available to offer guidance and assistance regarding room preparation and decoration to ensure optimal photo results.

Skupna priprava na fotografiranje
Na fotografiranje se pripravimo vnaprej. Na voljo sem vam za svetovanje in pomoč glede priprave in dekoracije prostora za boljše fotografije.

What do the packages include?
Kaj paketi vsebujejo?

Interior / Exterior (Notranjost / Zunanjost)

When photographing interior spaces, we prioritize both the comprehensive room layout and its intricate details. Decor, accessories, and colors are of equal importance, complementing the overarching ambiance. For exterior shots, I strive to emphasize the room’s views and showcase key external elements and surroundings. Throughout, I ensure alignment with your preferences and my professional knowledge.
Pri fotografiranju notranjih prostorov dajemo prednost tako celoviti razporeditvi prostora kot tudi njegovim zapletenim detajlom. Enako pomembni so dekor, dodatki in barve, ki dopolnjujejo splošni ambient. Pri posnetkih zunanjosti si pa prizadevamo poudariti poglede iz sob in predstaviti ključne zunanje elemente in okolico. Vseskozi zagotavljam usklajenost z vašimi željami in mojo vizijo / izkušnje.

Culinary / Kulinarika


By showcasing tempting aromas, lively colors, and inviting textures, you attract guests with an irresistible offer. Your stunning visuals boost the appeal of your offerings, enticing guests to savor delicious culinary delights firsthand.
S prikazom okusne ponudbe, zajemanjem mamljivih arom, živahnih barv in prijetnih tekstur vedno pritegnemo goste. Ti osupljivi vizualni elementi dvignejo privlačnost vaše ponudbe in služijo kot močno marketinško orodje, ki privabi goste, da iz prve roke izkusijo kulinarične užitke

Additional offer / Dodatna ponudba

In addition to providing stunning photos of your accommodations, I offer a variety of extra services to enhance the guest experience. This includes showcasing local activities and attractions in the area, as well as photographing house products like local wines, beers, or handmade goods.
Poleg osupljivih fotografij vaših nastanitev ponujam vrsto dodatnih storitev za obogatitev izkušenj gostov. Od poudarjanja lokalnih dejavnosti/aktivnosti in zanimivosti na tem območju do fotografiranja hišnih izdelkov, kot so domača vina, piva ali ročni produkti.

Landscape Photo (Archive) / Pokrajinske fotografije (arhiv)

Explore my archive of landscape photos spanning across Slovenia to discover locations that perfectly represent your story. If you don’t find the desired location in the archive, I’m more than happy to capture stunning landscape photos specifically for you!
Raziščite moj arhiv pokrajinskih fotografij po vsej Sloveniji in odkrijte lokacije, ki odlično predstavljajo vašo blagovno znamko. Če v arhivu ne najdete želene lokacije, bom z veseljem posnel osupljive pokrajinske fotografije posebej za vas!

Authentic guest experience – let’s get the models involved!
Avtentična izkušnja gosta – vključimo modele!

Fotografiranje interier
Fotografiranje interier


For additional information about packages and reservations, feel free to reach out to me.

hello@katjajemec.si

Oglejte si še : Fotografiranje Vila Alice